university_heading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จุดมุ่งหมาย

  • เพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์ไทยพื้นเมือง และสายพันธุ์ที่มีสารประกอบสำคัญหรือหายาก
  • เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ ให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
  • เพื่อส่งวัตถุดิบในการปรุงยาตามตำรับแพทย์แผนไทย
  • เก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

ทีมงาน

ดูแลการปลูกโดย : Dr.Note666

คัดเลือกฟีโนไทป์ : T-REX และ Shovel

กำกับการดูแลโดย : T-REX และ Shovel

สายพันธุ์

CBD Charlotte's Angel โดย Dutch Passion

CBD Charlotte's Angel #13

CBD Charlotte's Angel #97

Outdoor

รายละเอียด

วัสดุปลูก : T-REX Super Mix

อาหาร : T-REX Bloom Booster / T-REX Trio Set / Mystic Full Set

กระถาง : 5 แกลลอน (ผ้า)

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น

ดูนโยบายความเป็นส่วนตัว